ΓΡΑΜΜΕΝΗ 2011

ΓΡΑΜΜΕΝΗ 2011

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ

Σάββατο

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ Β.ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ            Μακρακώμη 08/02/2011
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ


Προς:   Δήμαρχο Δήμου Μακρακώμης κ. Ευθύμιο Παπαευθυμίου
           και τους κυρίους Αντιδημάρχους.

Θέμα: «Υποβολή "Πράσινων"  προτάσεων  Ανάπτυξης και   Καινοτομιών
   προς βελτίωση της επιχειρηματικότητας και του βιοτικού επιπέδου.»

Κύριε Δήμαρχε, έχοντας αίσθημα ευθύνης απέναντι στους πολίτες που στήριξαν την εκλογή μου για το νέο Δημοτικό Συμβούλιο στις Δημοτικές και Περιφερειακές εκλογές Νοεμβρίου, όσο και στους πολίτες που δεν με στήριξαν . από τη θέση του Δημοτικού Συμβούλου του Δήμου Μακρακώμης, σας παραθέτω προτάσεις οι οποίες θα κάνουν τον Δήμο μας παραγωγικό, βιώσιμο και ανταγωνιστικό, βελτιώνοντας το βιοτικό επίπεδο των δημοτών, με σεβασμό προς το περιβάλλον και το φυσικό τοπίο. Ο Δήμος θα αποτελέσει πόλο έλξης για ντόπιους και ξένους επενδυτές, αλλά και επισκέπτες.
Οι παραπάνω χαρακτηρισμοί που έδωσα στο Δήμο («…παραγωγικό, βιώσιμο και ανταγωνιστικό…») δεν μπήκαν με τυχαία σειρά. Σας αναφέρω ότι ο όρος «Ανάπτυξη» αποτελεί οικονομικό όρο και ως τέτοιος πρέπει να σχετίζεται άμεσα με την τοπική Οικονομία και την τοπική Επιχειρηματικότητα. Άρα το πρώτο που πρέπει να κάνουμε ως Δημοτική Αρχή για να έχουμε Ανάπτυξη είναι να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες συνθήκες μέσω υποδομών, έργων και μέτρων διευκόλυνσης για την ανάπτυξη οικονομικής δραστηριότητας. Αυτή (η επιχειρηματικότητα) είναι που θα δημιουργήσει Πολλαπλασιαστικές Οικονομίες και θα φέρει οικονομική ευημερία, θα βελτιώσει το βιοτικό επίπεδο των δημοτών μας και θα φέρει Ανάπτυξη στην περιοχή. Αυτή είναι η οδός και το μόνο ισχυρό κίνητρο που το παραγωγικό Κοινωνικό Κεφάλαιο, δηλαδή οι νέοι και οι μορφωμένοι θα μείνουν στην περιοχή του Δήμου. Σας τονίζω ότι αν δεν εξασφαλίσουμε το ευ ζην, με ότι αυτό συνεπάγεται (υψηλό εισόδημα, υποδομές υγείας, παιδείας κλπ.), στο παραγωγικό Κοινωνικό Κεφάλαιο, ο Δήμος Μακρακώμης θα έχει ημερομηνία λήξης.
Οι νέες τεχνολογίες και οι καινοτόμες ιδέες που θα σας παραθέσω δεν είναι ουτοπικές έχουν ήδη εφαρμοστεί σε άλλους ελληνικούς Δήμους, στηρίζονται στην υφιστάμενη κατάσταση της περιοχής και στα συγκριτικά πλεονεκτήματά της, τα οποία γνωρίζω αρκετά καλά. Οι τεχνολογίες που σας παραθέτω αποτελούν τα εργαλεία τα οποία θα κάνουν τον Δήμο παραγωγικό και θα του δώσουν πλεονέκτημα έναντι των άλλων γειτονικών Δήμων μειώνοντας τα κόστη παραγωγής, το χρόνο: παραγωγής, λήψης αποφάσεων και παρεμβάσεων, θα αυξήσουν δηλαδή την παραγωγικότητα, ενώ ο Δήμος θα αποκτήσει, α) αναγνωρισιμότητα ανοίγοντας νέες αγορές για τα προϊόντα που παράγονται, αλλά και τις υπηρεσίες που παρέχονται εντός του Δήμου, αλλά και β) επισκεψιμότητα φέρνοντας χρήμα στην περιοχή.


ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

1. Μελέτες
Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε ως Δήμος είναι μελέτες οι οποίες θα περιγράφουν αναλυτικά, ποσοτικά και ποιοτικά, την υφιστάμενη κατάσταση στην περιοχή. Με αυτόν τον τρόπο θα έχουμε ακριβή στοιχεία τα οποία θα χρησιμοποιήσουμε στον επιστημονικό σχεδιασμό και θα οδηγήσουν σε αξιόπιστα αποτελέσματα.
Αν τα πρωτογενή δεδομένα που θα πάρουμε από την υφιστάμενη κατάσταση δεν είναι ακριβή θα μας οδηγήσουν αφενός σε εσφαλμένα αποτελέσματα και συμπεράσματα, αφετέρου στην πραγματοποίηση έργων και δράσεων που δεν θα δώσουν τις επιθυμητές λύσεις πράγμα που σημαίνει πως θα έχει γίνει ένα υπέρογκο χρηματικό κόστος χωρίς τα επιθυμητά αποτελέσματα τόσο σε οικονομικό όσο και σε κοινωνικό όφελος, άρα η άσχημη υφιστάμενη κατάσταση θα διαιωνίζεται ες αεί.
Οι μελέτες αυτές δεν απαιτούν κανένα επιπρόσθετο κόστος καθώς θα πραγματοποιηθούν από το υπάρχον προσωπικό του Δήμου. Αυτό συνεπάγεται επίσης γρηγορότερη περαίωση των μελετών καθώς κάθε υπάλληλος θα εκτελέσει έρευνα σχετική με το αντικείμενο που έχει στο Δήμο, αφετέρου καλύτερα αποτελέσματα. Οι μελέτες αυτές θα αφορούν:
Α. Αναλυτική Μελέτη της Υφιστάμενης Κατάστασης του Δήμου Μακρακώμης (και των Τοπικών Κοινοτήτων) που θα περιέχει τα εξής κεφάλαια:
1.    Καταγραφή βασικών δημογραφικών χαρακτηριστικών του Δήμου Μακρακώμης.
2.    Οικονομικά χαρακτηριστικά του Δήμου Μακρακώμης.
3.    Ανάλυση χαρακτηριστικών Πρωτογενή Τομέα.
4.    Ανάλυση χαρακτηριστικών Δευτερογενή Τομέα.
5.    Ανάλυση χαρακτηριστικών Τριτογενή Τομέα.
6.    Η υπάρχουσα κατάσταση στην επιχειρηματικότητα, την καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες.
7.     Αξιολόγηση της κατάστασης των τεχνικών, κοινωνικών και επιχειρηματικών υποδομών.
8.    Διαγνωστική έρευνα κοινωνικών προβλημάτων, ανεργίας & κοινωνικού διαχωρισμού στο Δήμο Μακρακώμης.
9.    Η κατάσταση του περιβάλλοντος στον Δήμο Μακρακώμης.
10.            Χωροταξική οργάνωση του Δήμου Μακρακώμης. Επέκταση του σχεδίου πόλεως για δημιουργία οικοπέδων εκατέρωθεν του οδικού άξονα που ενώνει τη Μακρακώμη με την Σπερχειάδα, ώστε να επιτευχθεί συνοχή μεταξύ των δύο πόλεων.
Αυτή η μελέτη μας δίνει ακριβή εικόνα όλων των οικονομικών, κοινωνικών και φυσικών μεγεθών του Δήμου ώστε να δούμε τα δυνατά και αδύνατα σημεία του, της ευκαιρίες που έχει αλλά και τις απειλές – κινδύνους που θα αντιμετωπίσει.


Β. Μελέτη βιωσιμότητας αγροτικών εκμεταλλεύσεων του Δήμου Μακρακώμης.
Με αυτή τη μελέτη θα δούμε την πραγματική εικόνα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων της περιοχής, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και έτσι μπορούμε να παρέμβουμε τόσο στη διάρθρωσή τους (φύλο, ηλικία και μορφωτικό επίπεδο κατόχου), όσο και στη διάρθρωση των καλλιεργειών και των εκτροφών. Τα πλεονεκτήματα που θα προκύψουν είναι υψηλές παραγωγές, μικρά κόστη παραγωγής άρα και δυνατότητα οικονομικά συμφέρουσας μεταποιητικής δραστηριότητας και ισχυρής διαπραγμάτευσης ικανότητας και συναλλαγής.

2. Έργα

Τομέας Ενέργειας, «Πράσινος Δήμος»
1. Δημιουργία Αιολικών Πάρκων στα ορεινά και μειονεκτικά χωριά του Δήμου.
2. Δημιουργία Φωτοβολταϊκών Πάρκων σε ξηρικά ημιορεινά (μη παραγωγικά για γεωργική δραστηριότητα) αγροκτήματα.
3. Κατασκευή Υδροηλεκτρικών έργων κατά μήκος του Σπερχειού.
Όλα τα παραπάνω έργα θα πραγματοποιηθούν μόνο αν θεωρηθούν οικονομικά συμφέροντα από τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από την αξιολόγηση των δεδομένων της μελέτης (Α).
4. Εκμετάλλευση της γεωθερμίας σε Πλατύστομο, Παλαιοβράχα και Αρχάνι (υπάρχουσα γεωθερμική μελέτη Ι.Γ.Μ.Ε* ).
5. Εκμετάλλευση βιομάζας και λοιπών καταλοίπων από κτηνοτροφία, τυροκομία και λοιπές επιχειρήσεις και κλάδους που θα προκύψουν από τη μελέτη (Β).

Για να διευκολυνθούν οι ταμειακές ροές του Δήμου ώστε να μπορέσει να πραγματοποιήσει όσο το δυνατόν περισσότερα έργα, σας προτείνω ένα ποσοστό των έργων Ενέργειας να χρηματοδοτηθεί από ιδιώτες επενδυτές. Με αυτό τον τρόπο και διευκολύνεται ταμειακά ο Δήμος άρα δεν αδυνατεί να πραγματοποιήσει έργα, αφετέρου ενθαρρύνει την επενδυτική δραστηριότητα τόσο στους ντόπιους επενδυτές όσο και στους ξένους κάνοντας γνωστή την περιοχή στους ευρύτερους επενδυτικούς κύκλους, ανοίγοντας δρόμο και για άλλες επενδύσεις.


Ψηφιακή Τεχνολογία, «Ψηφιακός Δήμος»
1)  Δημιουργία ενός ενιαίου portal και κατάργηση των παλιών portals των πρώην Δήμων Μακρακώμης και Σπερχειάδας το οποίο με σύγχρονα γραφικά θα παρέχει:
               i.      Τρέχουσες Πληροφορίες για τον Δήμο (γενικά), αλλά και για κάθε τοπική κοινότητα χωριστά όπως: Πολιτιστικές Εκδηλώσεις, Ανακοινώσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, έργα που πρόκειται να γίνουν κλπ.
              ii.      Τουριστικές Πληροφορίες όπως: Ξενοδοχεία, Αγροτουριστικές μονάδες, Μουσεία, Αξιοθέατα, Λοιπές Δραστηριότητες (Ορεινές διαδρομές, Πεζοπορία, Mountain bike, Ορειβασία καταφύγια, κυνήγι κλπ.).
             iii.      Διαφήμιση του Δήμου (διαφόρων καινοτομιών), των επιχειρήσεων και των προϊόντων που παράγουν (κυρίως συνεταιριστικές επιχειρήσεις), των Αγροτουριστικών μονάδων, προβολή του φυσικού τοπίου και links που θα επιτρέπει άμεσα τους ξένους επενδυτές να έρθουν σε επαφή με τους φορείς στους οποίους θέλουν να επενδύσουν.
2)  Υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών.
               i.      Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση: Ο κάθε πολίτης χρησιμοποιώντας το portal του Δήμου Μακρακώμης με ένα απλό κλικ θα μπορεί να αιτείται:
Α) Δημόσια έγγραφα και πιστοποιητικά χωρίς να χάσει χρόνο περιμένοντας στην ουρά, αλλά και χρήμα για να πάει στην αντίστοιχη υπηρεσία του Δήμου (κυρίως όταν η κοινότητα βρίσκεται μακριά από τη Μακρακώμη ή τη Σπερχειάδα). Με ένα κλικ (τσεκάρισμα) στη λίστα των πιστοποιητικών που επιθυμεί, τον αριθμό των αντιτύπων που θέλει από κάθε πιστοποιητικό και συμπληρώνοντας μόνο τον αριθμό ταυτότητας θα είναι έτοιμο-α και θα μπορεί να τα παραλάβει είτε από την κεντρική υπηρεσία είτε από Κοινοτικό Γραφείο (πάλι η επιλογή θα γίνεται με ένα κλικ τσεκάροντας την τοποθεσία που θέλουμε να αποσταλεί το πιστοποιητικό). Η ενημέρωση του ατόμου ότι τα έγγραφα που έχει ζητήσει είναι έτοιμα προς παράδοση θα γίνεται με SMS.
Β) Να αναφέρει προβλήματα: σχετικά με διαχείριση απορριμμάτων, τεχνικές υπηρεσίες, πράσινο-κηποτεχνίες κλπ. ενημερώνοντας άμεσα την υπεύθυνη υπηρεσία χωρίς να χρειαστεί η επέμβαση του αρμόδιου Αντιδημάρχου ή ακόμα και του Δήμαρχου. Το πρόβλημα θα λύνεται εντός (3) ημερών το πολύ και θα υποχρεούται ο αρμόδιος-υπεύθυνος της κάθε υπηρεσίας να έρχεται σε τηλεφωνική επαφή με το άτομο που έχει αναφέρει το πρόβλημα για να δει αν έχει επιλυθεί, αλλιώς ο συγκεκριμένος Δημότης θα μπορεί να προσφύγει για παράπονα στον αρμόδιο Αντιδήμαρχο με επακόλουθες ποινές προς τους αρμόδιους υπαλλήλους. Αυτό εγγυάται την άρτια λειτουργία του συστήματος.
Ένα ακόμα πλεονέκτημα των παραπάνω υπηρεσιών είναι ότι ο κάθε Δημότης θα μπορεί να αιτείται ανεξάρτητα ημέρας και ώρας.
              ii.      Υπηρεσίες Τηλε-ιατρικής: Θα γίνουν σε συνεργασία με το Νοσοκομείο Λαμίας. Ο ασθενής θα στέλνει ηλεκτρονικά τα αποτελέσματα της εξέτασης (τον εξοπλισμό τον παρέχει δωρεάν το πρόγραμμα) ώστε να γίνει η τηλεδιάγνωση. Τα αποτελέσματα της διάγνωσης θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά στην υπηρεσία «Βοήθεια στο σπίτι» του Δήμου Μακρακώμης και αυτή στη συνέχεια θα πηγαίνει στο σπίτι του ασθενούς ενημερώνοντας για τα αποτελέσματα και χορηγώντας τον τα κατάλληλα φάρμακα γλιτώνοντας ο ασθενής την ταλαιπωρία της αναμονής στο Νοσοκομείο.


Τομέας Παιδείας, «Πρότυπα Σχολεία»
1. Ένταξη Δημοτικών Ολοήμερων Σχολείων στο πιλοτικό πρόγραμμα «Εισαγωγή της Μεσογειακής Διατροφής στα σχολεία». Οι μαθητές θα τρέφονται με τοπικά προϊόντα των Γεωργικών αλλά και των Γυναικείων Συνεταιρισμών. Οι γυναίκες των Συνεταιρισμών θα παρέχουν τα προϊόντα τους εξασφαλίζοντας σωστά και υγιεινά γεύματα (πρωινό, δεκατιανό και μεσημεριανό) που μαγειρεύουν οι ίδιες, σύμφωνα με την καθοδήγηση διαιτολόγου. Οφέλη:
                              i.   Τα παιδιά μυούνται προς έναν πιο υγιεινό τρόπο διατροφής που σταδιακά τους γίνεται τρόπος ζωής.
                             ii.   Οι γονείς ξέρουν με τι τρέφονται τα παιδιά τους.
                            iii.   Ενισχύει την τοπική οικονομία καθώς το πρόγραμμα αγοράζει τα Συνεταιριστικά προϊόντα.
2. Εξοπλισμός σχολείων με ηλεκτρονικούς υπολογιστές.
3. Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα για την Οικολογία και το Περιβάλλον:
                              i.   Μαθαίνουν να σέβονται το περιβάλλον.
                             ii.   Βοηθά στην κοινωνικοποίηση των παιδιών καθώς έρχονται σε επαφή μέσω ταξιδιών με παιδιά άλλων χωρών.
                            iii.   Καταλαβαίνουμε την κλίση των παιδιών προωθώντας τα μέσω του σχολικού προσανατολισμού στα κατάλληλη επαγγέλματα.


Εγγειοβελτιωτικός Τομέας
1. Φράγμα Αρχανίου.
2. Φράγμα Ίναχου.
3. Φράγμα Τσούκας.


Τομέας Άθλησης
1. Κατασκευή Αθλητικού πάρκου μεταξύ Μακρακώμης και Σπερχειάδας που θα έχει στάδιο, κλειστό γυμναστήριο και υπαίθρια γήπεδα μπάσκετ, ποδοσφαίρου, γήπεδα (5x5), βόλεϊ και τένις.
2. Δημιουργία αθλητικού συλλόγου όπου τα παιδιά θα μπορούν να γυμναστούν πάνω στο άθλημα που τους αρέσει και τους ταιριάζει.


Τομέας Περιβάλλον
1. Αξιοποίηση πλατανοδάσους εκατέρωθεν του Σπερχειού ως χώρου αναψυχής με παράλληλη εγκατάσταση Ζωολογικού Κήπου και Βοτανικού Κήπου.
2. Επισκεψιμότητα πλατανοδάσους με αθλητικές δραστηριότητες χάραξη διαδρομών πεζοπορία και ποδηλάτου.


Τομέας Υγείας
1. Χαρακτηρισμός των κοινοτικών ιατρείων των ορεινών χωριών του Δήμου Μακρακώμης ως «άγονα». Αυτό σημαίνει ότι ο γιατρός που θα τα επισκέπτεται θα έχει μεγαλύτερο μισθό κατά 70% πράγμα που αποτελεί κίνητρο για τους γιατρούς να έχουν οργανική θέση στα συγκεκριμένα χωριά, ενώ τα χωριά δεν στερούνται ποτέ τις υπηρεσίες των γιατρών.

Για να πραγματοποιηθούν όλα τα παραπάνω σας προτείνω την ίδρυση Δημοτικού Αναπτυξιακού Φορέα με τη μορφή επιχείρησης. Το Διοικητικό του Συμβούλιο θα απαρτίζεται από μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ενώ Πρόεδρος θα είναι ο εκάστοτε Δήμαρχος.
Μέσω μίας νέας, δυναμικής και εποικοδομητικής συνεργασία για το καλό του νέου Καλλικρατικού Δήμου Μακρακώμης μπορούμε να επιτύχουμε όλα τα παραπάνω και μάλιστα σε μικρό χρονικό διάστημα.
Παναγιώτης Β. Κοντογεώργος


* Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε.)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Ο καθένας φέρειτην ευθύνη των λεγομένων του. Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο θα διαγράφονται αμέσως.